Complain Contact us   ภาษาไทย english

จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ

จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ  ของเทศบาลตำบลวังตะกอ  จำนวน 13 หมู่บ้าน

มีทั้งหมด  92 คน